Hoe verloopt het inschrijven?

Kan elk kind bij jullie in de opvang?

’t Muizenleven richt zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Verder is Iedereen welkom bij ons. Wij zorgen ervoor dat de opvangvoorziening toegankelijk is voor een zo breed mogelijke doelgroep.
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte krijgen aangepaste begeleiding.

Hoe verloopt een inschrijving?

Een kindje inschrijven in ’t Muizenleven verloopt als volgt:

 1. aanmelding van het kindje mondeling of per mail
 2. een informatiegesprek met de verantwoordelijke
 3. een inschrijvingsgesprek met
  • ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst met opvangplan
  • ondertekenen van attest voorrangregels*

* zie volgende vraag

De opvang heeft een attest inkomenstarief nodig. Dit vragen de ouders zelf aan op mijn.kindengezin.be, en bezorgen dit aan de verantwoordelijke bij de start van de opvang.

Zijn er voorrangsregels van toepassing bij de opvang?

Opvangvoorzieningen die werken met het IKG-systeem moeten de voorrangregels die vastgelegd zijn door de regering, respecteren. De voorrangsregels gelden voor 20% van de opvangcapaciteit en gelden voor:

 • gezinnen die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen
 • alleenstaande ouders
 • ouders met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen
 • pleegkinderen die opvang nodig hebben
 • broers en zussen die in de kinderopvang opgevangen worden
Wat omvat de schriftelijke overeenkomst die ik teken bij inschrijven?

De schriftelijke overeenkomst bestaat uit

 • de gegevens van het kind
 • de ouders en de personen die het kindje kunnen afhalen
 • het opvangplan
 • extra afspraken en het attest met voorrangsregels.
Hoe kan de opvang beëindigd worden?

De ouders kunnen de opvang eenzijdig beëindigen om welke reden ook.

De schriftelijke overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met het in acht nemen van een opzegtermijn van 2 maanden.

Deze opzeg moet schriftelijk worden gedaan en gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer het huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst niet nageleefd worden of wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

Als er geen rekening gehouden wordt met de opzegtermijn, wordt de waarborg gehouden als schadevergoeding.

Wat is een opvangplan?

Het opvangplan maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst en vermeldt

 • de begin- en einddatum van de opvang
 • gereserveerde dagen
 • de opvangprijs en het bedrag van waarborg.
Wat met afwezigheid van mijn kindje?

Je hebt recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen. Dit zijn dagen die je gereserveerd hebt waarop het kind afwezig kan zijn zonder dat je moet betalen. Het maakt niet uit om welke reden je kind afwezig is. Ook tijdens de collectieve sluitingsdagen van de opvang moet je niet betalen. Zij zijn niet inbegrepen in het aantal respijtdagen.

Voor een voltijds opvangplan, minstens 5 dagen per week waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is, heb je recht op 25 dagen per volledig kalenderjaar.

Onrechtvaardige afwezigheidsdagen zijn de afwezigheidsdagen bovenop de gerechtvaardige afwezigheidsdagen. Voor deze dagen wordt het inkomstentarief gevraagd.

Bij gezinnen met een ouder in het onderwijs hoeven er geen respijtdagen gebruikt te worden tijdens de schoolvakanties. Deze vakanties worden aanzien als collectief verlof van de ouder.

De respijtdagen worden berekend bij het begin van het schooljaar; zij hebben recht op 17 respijtdagen bij een voltijds opvangplan.

Contact

Wingenestraat 25, 9880 Aalter
09 227 41 77
muisenco.vzw@gmail.com

}

Openingsuren

Ma-Vr: 07u00-18u30

volg ons op Facebook